Вітаю Вас Гість!
Субота, 2018-02-24, 7:19 PM
Головна | Реєстрація | Вхід | RSS

Меню сайту

Актуальна афіша

Пошук

Наші кнопки

***

Форма входу

Links

РОЗЫГРЫШ ПОДАРКОВ!
до 31.08.2011

Наше опитування

Що вас приваблює на цьому сайті?

Результати · Архів опитувань

Всього відповідей: 71

Друзі сайту

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Афіша

Головна » 2007 » Квітень » 5 » Сергій Савченко / живопис
10:00 PM
Сергій Савченко / живопис
Виставка живопису Сергія Савченка
проходитиме в Галереї "ТРИПТИХ"
з 12.04 - 25.04.2007
за адресою: Андріївський узвіз, 34

Переглядів: 715 | Додав: Чугайстр | Рейтинг: 1.0/2
Всього коментарів: 4
4  
А у Вас талант писателя прям :)

3  
Klasno! Divchynka, pravda, sumna, ale, pevno, to vona taku muzyku graje. A skrypka - nache pryvyd! SUPEROVO!
Ju

2  
Òà âîíî ³ º "ìàçíÿ" ò³êî õóäîæíÿ ìàçíÿ biggrin . Òðå ìàáóòü çàïàòåíòóâàòè öåé òåðì³í.
ßêùî ñåðéîçíî, òî íàñòð³é âãàäóºòüñÿ ³ âèíèêàþòü âëàñí³ àñîö³àö³¿. Ìåí³ íà ö³é âèñòàâö³ á³ëüøå "ïåéçàæ³" ñïîäîáàëèñü, õî÷à ¿õ ðîçâ³ñèëè òàê, øî "çà äåðåâàìè íå áà÷èø ë³ñó" dry , òîáòî áà÷èø, ÿê âîíî ïèñàëîñÿ ³ ÿêèìè ìàçêàìè, àëå íå ìîæåø ðîçãëåä³òè, ùî çîáðàæåíî. Äîâîäèëîñü ëåäü íå íà äâ³ð ç ãàëåðå¿ âèõîäèòè, àáè êðàùå ðîçäèâèòèñÿ/ ïîáà÷èòè ò³ ê³íãñàéçè.

1  
мдя. не боюсь видатись нікчемою, що не шарить в мистецтві, але імхо Поярков назвав би це мазнею....

Ім`я *:
Email *:
Код *: