Вітаю Вас Гість!
Четвер, 2018-03-22, 3:19 AM
Головна | Реєстрація | Вхід | RSS

Меню сайту

Актуальна афіша

Пошук

Наші кнопки

***

Форма входу

Links

РОЗЫГРЫШ ПОДАРКОВ!
до 31.08.2011

Наше опитування

Що вас приваблює на цьому сайті?

Результати · Архів опитувань

Всього відповідей: 71

Друзі сайту

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » 2007 » Травень » 25 » Тінь Вітру / Анна Гідора
0:47 AM
Тінь Вітру / Анна Гідора
"Тінь вітру Все залишає по собі тінь у просторі. Тінь, як слід, реально візуальна і міняє власну форму кожну мить. І, не зважаючи на обов'язкову причетність до чогось, живе сама по собі. І, може, тільки тінь знає, як міняється в цю мить об'єкт, який вона відображує. Тінь вітру майже непомітна, але зачаровує своєю присутністю. Вітер завжди наповнений змістом. Через тінь він шле листи, та як навчитись їх читати?"/Анна Гідора

Галерея "ТРИПТИХ", адреса: Андріївський Узвіз, 34
24.05-06.06.2007
Переглядів: 770 | Додав: Чугайстр | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 2
2  
biggrin

ìîæó ïîìèëÿòèñÿ.
àëå, ÿê íà ìåíå, öå ÷åðåç òå, ùî ó ïðàâ³é íèæí³é ÷àñòèí³ (ÿêùî ðîä³ëèòè êàðòèíó ïî ãîðèçîíòó(íàçâåìî öå òàê happy )) çîáðàæåí³ åëåìåíòè ó ôîðì³ ë³òåðè "Ã" (í³ÿêèõ ëåêñè÷íèõ àñîö³àö³é, áóäü-ëàñêà). Òåìíèé êîë³ð öèõ åëåìåíò³â â³çóàëüíî âèãèíຠ¿õ ââåðõ ³ íà ãëÿäà÷à. Âèõîäèòü íà÷å íåîñâ³òëåí³ ïðàâà ³ âåðõíÿ ñò³íêè êîðîáêè (ó çàäóì³, ÿ òàê ñîá³ ðîçóì³þ, áóäèíêè), äíî ÿêî¿ âñå æ îñâ³òëåíå. Íó, òàê æå?
Àëå âðàõîâóþ÷è, ùî çâåðõó íåáî (ìàáóòü øî, òî âîíî ³ º biggrin ), ѲÒËÅ íåáî, òî îêî íàòèêàºòüñÿ íà ïåâíèé äèñêîìôîðò, îñê³ëüêè îð³ºíòóþ÷èñü íà íèæíþ ÷àñòèíó, ñâ³òëî ìàëî á ïàäàòè ç ³íøîãî áîêó (ñïðàâà çíèçó). Çâ³äñè ³ âèíèêຠáàæàííÿ, ùîñü çì³íèòè. Íó, ïðèíàéìí³ ïåðåâåðíóòè biggrin .
Dz öåé êîìåíòàð ñòîñóºòüñÿ âèêëþ÷íî ïñèõî-â³çóàëüíî¿ õàðàêòåðèñòèêè çîáðàæåííÿ, à íå åñòåòè÷íî-ö³ííîñíîãî àñïåêòó êàðòèíè.


1  
дивлюсь я на цю картинку... і не покидає мене бажання перевернути її до гори дригом...

і к чєму би ето... ?


Ім`я *:
Email *:
Код *: